Support nodig?

Taurus BizzCloud B.V.

Voorwaarden

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen 3

Hoofdstuk 2. Dienstverlening 12

Hoofdstuk 3. Software-as-a-Service (SaaS) 13

Hoofdstuk 4. Programmatuur 15

Hoofdstuk 5. Ontwikkeling Programmatuur en Websites 19

Hoofdstuk 6. Onderhoud van Programmatuur en Support 21

Hoofdstuk 7. Advisering en Consultancy 23

Hoofdstuk 8. Detacheringsdiensten 24

Hoofdstuk 9. Opleiding en Trainingen 26

Hoofdstuk 10. Hosting 27

Hoofdstuk 11. Koop van Apparatuur 29

Hoofdstuk 12. Huur van Apparatuur 31

Hoofdstuk 13. Onderhoud van Apparatuur 33

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 2

 

 

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen

Artikel 1. Toepasselijkheid Voorwaarden

1.1 Deze Taurus BizzCloud B.V. Voorwaarden, hierna ook: voorwaarden, zijn van toepassing op alle

 aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Taurus BizzCloud B.V. goederen en/of diensten van welke

 aard en onder welke benaming dan ook aan de klant levert. Taurus BizzCloud B.V. is ingeschreven in het

 handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87146401 en wordt hierna ook

 aangeduid als Leverancier.

1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

 schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand

 gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige

 bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Leverancier en klant treden in

 dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde

 bepalingen overeen te komen.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door Leverancier

 schriftelijk anders is aangegeven. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens

 hem aan Leverancier verstrekte gegevens waarop Leverancier zijn aanbieding heeft gebaseerd.

Artikel 3. Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of

 worden opgelegd. Alle door Leverancier kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en klant dient

 alle betalingen in euro’s te voldoen.

3.2 Aan een door Leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door klant geen rechten of

 verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door klant

 aan Leverancier kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen

 overeengekomen (vaste) prijs voor de door Leverancier te verrichten prestaties indien dit schriftelijk

 uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.3 Indien klant volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke

 personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover de Leverancier hoofdelijk

 verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

3.4 Met betrekking tot de door Leverancier verrichte prestaties en de daarvoor door klant verschuldigde

 bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Leverancier volledig bewijs op, onverminderd

 het recht van klant tot het leveren van tegenbewijs.

3.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van klant, geldt dat Leverancier gerechtigd is

 schriftelijk, conform de in de overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, geldende prijzen en

 tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet

 uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van Leverancier tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt

 dat Leverancier steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste 30 dagen

 de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien klant in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan

 met de aanpassing, is klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de

 overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzenen/of

 tarieven in werking zouden treden.

3.6 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Leverancier de vergoeding voor de

 overeengekomen prestaties aan klant in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden

 door klant betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities.

 Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van

 verschuldigde bedragen.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 3

 

 

 

 

 

 

3.7 Indien klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat een aanmaning of

 ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een contractuele rente van 1.25% per maand

 verschuldigd. Indien klant na aan maning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan

 Leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval klant naast het dan verschuldigde totale

 bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten,

 waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige

 wettelijke en contractuele rechten van Leverancier onverlet.

Artikel 4. Duur van de overeenkomt

4.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de

 overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de

 duur van één jaar geldt.

4.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk

 overeengekomen periode verlengd, tenzij klant of Leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt

 met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende

 periode.

Artikel 5. Vertrouwelijkheid en overname personeel

5.1 Klant en Leverancier dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan

 men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit

 verbod geldt niet voor Leverancier indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens

 aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de

 goede uitvoering van de overeenkomst door Leverancier. De partij die vertrouwelijke gegevens

 ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in

 ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

5.2 Klant erkent dat de van Leverancier afkomstige programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter heeft

 en dat deze bedrijfsgeheimen van Leverancier, diens toeleveranciers of de producent van de

 programmatuur bevat.

5.3 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan

 slechts na voorafgaande schriftelijke toe stemming van de andere partij medewerkers van de andere

 partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel

 anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden zijn

 verbonden, waaronder de voorwaarde dat klant een redelijke vergoeding aan Leverancier betaalt.

Artikel 6. Privacy en gegevensverwerking

6.1 Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal klant Leverancier desgevraagd

 schriftelijk informeren over de wijze waarop klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van

 de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

6.2 Klant vrijwaart Leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd

 of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door klant wordt gehouden of

 waarvoor klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij klant bewijst dat de feiten

 die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Leverancier toerekenbaar zijn.

6.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Leverancier door

 klant worden verwerkt, ligt volledig bij klant. Klant staat er tegenover Leverancier voor in dat de

 inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk

 maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart Leverancier tegen elke rechtsvordering van een

 derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 4

 

 

 

 

6.4 Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in deze of andere (privacy) voorwaarden, en/of

 zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om Leverancier in staat te stellen aan zijn verplichtingen te

 voldoen uit hoofde van haar overeenkomst met de klant, zal Leverancier geen gegevens inzien die de

 klant bij Leverancier heeft geplaatst, en stelt Leverancier geen gegevens ter beschikking aan derden

 (met uitzondering van dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen van Leverancier), tenzij

 Leverancier hiertoe op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een

 overheidsinstantie verplicht is.

6.5 Leverancier heeft het recht op toegang tot, aggregatie en gebruik van niet-persoonlijk identificeerbare

 klantgegevens; deze gegevens zullen op geen enkele wijze de klant of enig andere persoon

 identificeren. Leverancier kan deze geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare klantgegevens

 gebruiken om:

- Beter te begrijpen hoe haar klanten haar diensten gebruiken;

- Haar klanten beter te informeren over het gebruik en de voordelen van haar diensten;

- De bedrijfsproductiviteit van haarzelf en/of haar klanten te verbeteren, onder meer door het creëren

 van nuttige inzichten uit geaggregeerde gegevens waardoor de klant haar prestaties kan

 benchmarken ten opzichte van (soort)gelijke geaggregeerde gegevens (van derden);

- Haar diensten anderszins te verbeteren.

Artikel 7. Beveiliging

7.1 Indien Leverancier op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van

 informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk

 overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Leverancier staat er niet voor in dat de

 informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven

 wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat,

 gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de

 beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

7.2 De door of vanwege Leverancier aan klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn

 vertrouwelijk en zullen door klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde

 personeelsleden uit de eigen organisatie van klant kenbaar worden gemaakt. Leverancier is gerechtigd

 toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.

7.3 Klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirusprogrammatuur

 in werking hebben.

Artikel 8. Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting

8.1 Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat alle bedragen die klant aan

 Leverancier op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan

 Leverancier zijn voldaan. Een klant die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn

 aan het eigendomsvoorbehoud van Leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat

 gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

8.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak

 worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor

 Leverancier gunstigere bepalingen bevat.

8.3 Rechten worden in voorkomend geval aan klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat

 klant alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

8.4 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens,

 documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande

 verplichting tot afgifte of overdracht, totdat klant alle aan Leverancier verschuldigde bedragen heeft

 voldaan.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 5

 

 

 

 

 

 

Artikel 9. Risico-overgang

9.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen:

 gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het

 kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op

 klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of een hulppersoon van

 klant zijn gebracht.

Artikel 10. Intellectuele Eigendom

10.1 Indien Leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom,

 kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen

 schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor klant

 ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan

 op klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van Leverancier niet aan om de aan die ontwikkeling ten

 grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie,

 werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor

 andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin

 tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Leverancier aan om ten

 behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke

 ten behoeve van klant zijn of worden gedaan.

10.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan klant

 ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en

 examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes,

 evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier, diens licentiegevers of

 diens toeleveranciers. Klant verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de

 schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan klant

 toekomend recht tot gebruik is niet exclusief, overdraagbaar, te verpanden en niet te (sub) licentiëren.

10.3 Klant zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteurs-

 rechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur,

 websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

10.4 Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Leverancier steeds toegestaan

 technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites,

 ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan klant (direct of indirect)

 toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of

 de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Klant zal dergelijke technische voorziening(en) niet

 (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

10.5 Leverancier vrijwaart klant tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat

 door Leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere

 materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de

 voorwaarde dat klant Leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van

 de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel

 overlaat aan Leverancier.

Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Leverancier verlenen om zich

 tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk

 verband houdt (i) met door klant ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Leverancier ter

 beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die klant zonder schriftelijke toestemming

 van Leverancier in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft

 aangebracht of heeft laten aanbrengen.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 6

 

 

 

 

 

 

 Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Leverancier zelf ontwikkelde programmatuur,

 websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde

 toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Leverancier een gerede

 kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Leverancier, indien mogelijk, zorg dragen dat

 klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden,

 apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting

 van Leverancier wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.

10.6 Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan

 Leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of

 andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of

 integratie. Klant vrijwaart Leverancier tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de

 bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie

 inbreuk maakt op enig recht van die derde.

10.7 Leverancier is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk

 met klant is overeengekomen.

Artikel 11. Medewerkingsverplichtingen

11.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en

 communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Klant zal

 steeds tijdig alle in redelijkheid door Leverancier gewenste medewerking verlenen.

11.2 Klant draagt het risico van de selectie van de door Leverancier te leveren zaken, goederen en/of

 diensten. Klant neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen waaraan de

 prestatie van Leverancier dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi,

 websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor

 Leverancier niet bindend, behoudens indien door Leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld.

11.3 Indien klant bij de uitvoering van de overeenkomst personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit

 personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. Ingeval

 medewerkers van Leverancier op locatie van klant werkzaamheden verrichten, draagt klant tijdig en

 kosteloos zorg voor de noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en netwerk-

 faciliteiten. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen

 of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg

 zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Leverancier.

11.4 De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. Klant vrijwaart Leverancier voor

 aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Leverancier, die in verband met de uitvoering

 van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van klant of van

 onveilige situaties in zijn organisatie. Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en

 beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Leverancier ingezette

 medewerkers kenbaar maken.

11.5 Indien klant in verband met de diensten en producten van Leverancier programmatuur, apparatuur of

 andere middelen aan Leverancier ter beschikking stelt, staat klant in voor het verkrijgen van alle

 benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze middelen welke Leverancier nodig mocht

 hebben.

11.6 Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de

 door Leverancier geleverde producten en/of verstrekte diensten en de wijze waarop de resultaten van

 de producten en diensten worden ingezet. Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en

 het gebruik door gebruikers.

11.7 Klant zal zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten,

 parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur

 en gebruiksomgeving aanpassen en de door klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 7

 

 

 

 

 

 

Artikel 12. Informatieverplichtingen

12.1 Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Leverancier mogelijk te maken, zal klant

 Leverancier steeds tijdig alle in redelijkheid door Leverancier te verlangen gegevens of inlichtingen

 verschaffen.

12.2 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Leverancier verstrekte gegevens,

 inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Indien de door klant verstrekte gegevens, inlichtingen,

 ontwerpen of specificaties voor de Leverancier kenbare onjuistheden bevatten, zal de Leverancier

 hierover navraag doen bij klant.

12.3 In verband met de continuïteit zal klant een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de

 duur van de werkzaamheden van Leverancier als zodanig fungeren. Contactpersonen van klant zullen

 beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de door klant gewenste

 doelstellingen.

12.4 Leverancier is enkel gehouden klant periodiek inlichtingen te verstrekken omtrent de uitvoering van de

 werkzaamheden door middel van de door klant aangewezen contactpersoon.

Artikel 13. Project- en stuurgroepen

13.1 Wanneer beide partijen met een of meerdere door hen ingezette medewerkers deelnemen in een

 project- of stuurgroep, dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de

 project- of stuurgroep is overeengekomen.

13.2 Besluiten genomen in een project- of stuurgroep waaraan beide partijen deelnemen, binden

 Leverancier slechts indien de besluitvorming geschiedt conform hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen

 partijen is overeengekomen of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien Leverancier

 de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. Leverancier is nimmer gehouden een besluit te aanvaarden of

 uit te voeren indien dat naar zijn oordeel onverenigbaar is met de inhoud en/of goede uitvoering van

 de overeenkomst.

13.3 Klant staat ervoor in dat de personen die door hem zijn aangewezen om deel uit te maken van een

 project- of stuurgroep, gerechtigd zijn voor klant bindende besluiten te nemen.

Artikel 14. Termijnen

14.1 Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeen-

 gekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen.

 Door Leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden

 steeds als streefdata, binden de Leverancier niet en hebben steeds een indicatief karakter.

14.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Leverancier en klant in overleg treden om de

 gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

14.3 In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn

 overeengekomen - komt Leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat klant hem

 schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij klant Leverancier een redelijke termijn stelt ter zuivering

 van de tekortkoming (op hetgeen is overeengekomen) en deze redelijke termijn is verstreken. De

 ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te

 bevatten, opdat Leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

14.4 Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal

 plaats vinden, is Leverancier gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren

 uit te stellen totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft

 goedgekeurd.

14.5 Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als

 partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van

 specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeen-

 gekomen, of indien klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet

 volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk

 voordoet, is voor klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 8

 

 

 

 

Artikel 15. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

15.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een

 toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij,

 steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een

 redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de

 nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van klant en alle

 verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door klant of een door klant in te

 schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

15.2 Indien klant op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft

 ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen

 voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij klant bewijst dat Leverancier ten aanzien van het wezenlijke

 deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in

 verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of

 geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en

 worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

15.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor

 onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van

 redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen,

 dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Leverancier zal wegens

 opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

15.4 Klant is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan,

 tussentijds op te zeggen.

15.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of

 gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling

 wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de

 onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van

 reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Partijen zullen elkaar tijdig informeren over

 voornoemde zaken. Indien klant om voornoemde redenen de overeenkomst heeft opgezegd, dan kan

 klant Leverancier verzoeken om de eerder overeengekomen diensten tegen een redelijke vergoeding

 over te dragen aan een geschikte derde partij. Alsdan zal Leverancier naar beste kunnen medewerking

 verlenen aan het overdragen van haar dienstverlening aan deze geschikte derde partij opdat de

 continuïteit van de dienstverlening aan klant zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.

Leverancier kan de overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of

gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de klant direct of

indirect wijzigt. Leverancier is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige

restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval klant

onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van klant tot

gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van

klant tot toegang en/of gebruik van de diensten van Leverancier, zonder dat hiertoe een

opzeggingshandeling van de zijde van Leverancier vereist is.

Artikel 16. Aansprakelijkheid van Leverancier

16.1 De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming

 van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere

 tekortkoming in de nakoming van een met klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot

 vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs

 (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer

 dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de

 vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade, op welke rechtsgrond

dan ook, echter meer dan 100.000 (honderd duizend Euro) bedragen.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 9

 

 

 

 

 

 

16.2 De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens

 materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan 1.000.000 (één miljoen Euro).

16.3 De aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste

 besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken

 van afnemers van klant, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan Leverancier

 voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de

 inschakeling van door klant aan Leverancier voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is

 uitgesloten de aansprakelijkheid van Leverancier verband houdende met verminking, vernietiging of

 verlies van gegevens of documenten.

16.4 De in artikel 16.1 tot en met 16.3 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van

 Leverancier laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Leverancier welke

 in deze algemene voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.

16.5 De in artikel 16.1 tot en met 16.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen vervallen indien en voor zover

 de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het management van de Leverancier.

16.6 Tenzij nakoming door de Leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van

 Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien

 klant Leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering

 van de tekortkoming wordt gesteld, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar blijft

 tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en

 gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Leverancier in de

 gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

16.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo

 spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt. Iedere vordering tot schade-

 vergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het

 ontstaan van de vordering, tenzij klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot

 vergoeding van de schade heeft ingesteld.

16.8 Klant vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als

 gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door klant aan een derde is geleverd en dat mede

 bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en

 voor zover klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere

 materialen.

16.9 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

 genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan

 Leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 17. Overmacht

17.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige

 wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van

 overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt onder meer verstaan:

 a. over macht van toeleveranciers van Leverancier,

b. het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door klant aan

 Leverancier zijn voorgeschreven,

c. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het

 gebruik door klant aan Leverancier is voorgeschreven,

d. overheidsmaatregelen,

e. elektriciteitsstoring,

f. storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten,

g. oorlog en

h. algemene vervoersproblemen.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 10

 

 

 

 

17.2 Indien een overmacht situatie langer dan zestig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de

 overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is,

 wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd

 zullen zijn.

Artikel 18. Wijziging en meerwerk

18.1 Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van klant werkzaamheden of andere

 prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden

 en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door klant worden vergoed volgens

 de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier.

 Leverancier is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een

 afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

18.2 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Leverancier klant

 desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of

 prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 19. Overdracht van rechten en verplichtingen

19.1 Klant zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nimmer aan een derde

 verkopen, overdragen of verpanden.

19.2 Leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen,

 over te dragen of te verpanden.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

20.1 De overeenkomsten tussen Leverancier en klant worden beheerst door Nederlands recht.

 Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uit gesloten.

20.2 Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar

 aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door arbitrage

 overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair

 gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in

 (arbitraal) kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van

 conservatoire rechtsmaatregelen. De plaats van arbitrage is Den Haag.

20.3 Indien een geschil naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aan

 leiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, binnen de bevoegdheid van de

 kantonrechter vallen is elk der partijen, in afwijking van het bepaalde in artikel 20.2, gerechtigd de zaak

 als kantonzaak aanhangig te maken bij de wettelijk bevoegde Rechtbank. Voorgaande bevoegdheid

 komt aan partijen enkel toe indien ter zake van dat geschil nog geen arbitrale procedure aanhangig is

 gemaakt conform het bepaalde in artikel 20.2. Indien de zaak met inachtneming van het in dit artikel

 20.3 bepaalde door één of meer der partijen ter behandeling en beslissing bij de wettelijk bevoegde

 Rechtbank aanhangig is gemaakt, is de kantonrechter van die Rechtbank bevoegd de zaak te

 behandelen en daarover te beslissen.

20.4 Elk der partijen is ter zake van een geschil naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeen-

 komst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, in alle gevallen

 gerechtigd een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting

 Geschillenoplossing Automatisering te beginnen. De wederpartij is verplicht actief deel te nemen aan

 een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval

 behoort het bijwonen van ten minste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde

 deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om

 op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-

 Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat

 nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 11

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2. Dienstverlening

De in dit hoofdstuk ‘Dienstverlening’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze

algemene voorwaarden, van toepassing indien Leverancier diensten van welke aard dan ook (en al dan niet

in een van de andere hoofdstukken van deze algemene voorwaarden nader uitgewerkt) aan klant verleent.

Artikel 21. Uitvoering

21.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend

 geval overeenkomstig de met klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van

 Leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de

 schriftelijke overeenkomst Leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het

 desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.

21.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat

 van toegangs- of identificatiecodes of certificaten wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse

 gevolg is van een opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van de bedrijfsleiding van

 Leverancier.

21.3 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is

 Leverancier steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde

 en/of soortgelijke kwalificaties.

21.4 Leverancier is niet gehouden bij de uitvoering van zijn diensten aanwijzingen van klant op te volgen, in

 het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen

 diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de

 desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van

 Leverancier.

Artikel 22. Service Level Agreement

22.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts

 schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Klant zal Leverancier steeds onverwijld informeren omtrent

 alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid

 daarvan.

22.2 Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van

 programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door

 Leverancier aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud

 of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Leverancier

 zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door klant te leveren tegenbewijs zal de

 door Leverancier gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

Artikel 23. Back-up

23.1 Indien de dienstverlening aan klant op grond van de overeenkomst het maken van back-ups van

 gegevens van klant omvat, zal Leverancier met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen

 periodes, en bij gebreke daarvan minimaal eens per week, een volledige back-up maken van de bij hem

 in bezit zijnde gegevens van klant. Leverancier zal de back-up bewaren gedurende de overeengekomen

 termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij Leverancier gebruikelijke termijn.

 Leverancier zal de back-up zorgvuldig bewaren.

23.2 Klant zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en

 bewaarverplichtingen.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 12

 

 

 

 

Hoofdstuk 3. Software-as-a-Service (SaaS)

De in dit hoofdstuk ‘Software as a Service (SaaS)’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen

van deze algemene voorwaarden en de bepalingen uit het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing

indien Leverancier diensten verricht onder de naam of op het gebied van Software-as-a-Service (ook wel

aangeduid als: SaaS). Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder SaaS verstaan: het

door Leverancier ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan klant via

internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan klant een fysieke drager met de desbetreffende

programmatuur wordt verstrekt.

Artikel 24. Uitvoering SaaS-dienst

24.1 Leverancier verricht de SaaS-dienst slechts in opdracht van klant. Het staat klant niet vrij derden

 gebruik te laten maken van de door Leverancier verleende diensten op het gebied van SaaS.

24.2 Indien Leverancier op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of

 in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van

 klant, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan klant in rekening

 worden gebracht.

24.3 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijke

 wijzigingen een verandering van de bij klant geldende procedures tot gevolg heeft, zal Leverancier klant

 hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van klant.

 In dat geval kan klant de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in

 werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere

 door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn

 rekening neemt.

24.4 Leverancier kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of

 gewijzigde versie van de programmatuur. Leverancier is niet gehouden specifiek voor klant bepaalde

 eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te

 voegen.

24.5 Leverancier kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief,

 correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Leverancier zal de buitengebruikstelling

 niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

24.6 Leverancier is nimmer gehouden klant een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader

 van de SaaS-dienst aan klant ter beschikking te stellen en te houden programmatuur.

Artikel 25. Garantie

25.1 Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden

 programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Leverancier zal zich ervoor

 inspannen fouten als bedoeld in artikel 30.3 in de programmatuur binnen een redelijke termijn te

 herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door Leverancier zelf is ontwikkeld en

 de desbetreffende gebreken door klant gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Leverancier zijn

 gemeld. Leverancier kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe

 versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen.

 Leverancier staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door Leverancier is

ontwikkeld, zullen worden verholpen. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel

programma omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

Indien de programmatuur in opdracht van klant is ontwikkeld, kan Leverancier volgens zijn gebruikelijke

tarieven de kosten van herstel aan klant in rekening brengen.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 13

 

 

 

 

 

 

25.2 Klant zal op basis van de door Leverancier verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming

 en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de SaaS-dienstverlening, verminking of verlies

 van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvul-

 lende maatregelen treffen. Leverancier verklaart zich bereid om op verzoek van klant naar redelijkheid

 medewerking te verlenen aan verdere door klant te nemen maatregelen, tegen door Leverancier te

 stellen (financiële) voorwaarden. Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren

 gegane gegevens.

25.3 Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden

 programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

Artikel 26. Bescherming van persoonsgegevens

26.1 Klant heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet

 Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het

 verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van

 persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze

 verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij klant. Partijen houden het er voor dat Leverancier ten

 aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming

 Persoonsgegevens is.

26.2 Leverancier zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door klant na te komen

 verplichtingen als bedoeld in artikel 26.1. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de

 overeengekomen prijzen en vergoedingen van Leverancier begrepen en komen voor rekening van klant.

Artikel 27. Aanvang van de dienstverlening; vergoeding

27.1 Uitvoering van de door Leverancier te verlenen SaaS-dienst begint binnen een redelijke termijn na het

 aangaan van de overeenkomst. Klant draagt er zorg voor dat hij onverwijld na het aangaan van de

 overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van de SaaS-dienst benodigde faciliteiten.

27.2 Klant is voor de SaaS-dienst de vergoeding verschuldigd die is opgenomen in de overeenkomst. Bij

 gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de

 door Leverancier verleende SaaS-dienst telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 14

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4. Programmatuur

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Programmatuur’ zijn, naast de Algemene Bepalingen, van toepassing indien Leverancier programmatuur anders dan op basis van een SaaS-dienst voor gebruik aan klant ter beschikking

stelt.

Artikel 28. Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

28.1 Leverancier stelt gedurende de looptijd van de overeenkomst aan klant op basis van gebruikslicentie(s)

 de overeengekomen computerprogramma’s en gebruikersdocumentatie ter beschikking, hierna te

 noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet

 overdraagbaar, niet te verpanden en niet te (sub)licentiëren.

28.2 De verplichting tot terbeschikkingstelling door Leverancier en het gebruiksrecht van klant strekken zich

 uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van klant strekt

 zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de

 ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan klant ter

 beschikking gesteld, ook niet indien klant bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.

28.3 Klant zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik

 van de programmatuur steeds stipt naleven.

28.4 Indien partijen zijn overeengekomen dat de programmatuur uitsluitend in combinatie met bepaalde

 apparatuur gebruikt mag worden, is klant gerechtigd bij eventuele storing van de apparatuur de

 programmatuur voor de duur van de storing op andere apparatuur met dezelfde kwalificaties te

 gebruiken.

28.5 Leverancier kan verlangen dat klant de programmatuur niet eerder in gebruik neemt dan nadat klant bij

 Leverancier, diens toeleverancier of de producent van de programmatuur één of meer codes, benodigd

 voor het gebruik, heeft verkregen. Leverancier is steeds gerechtigd technische maatregelen te nemen

 ter bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een

 andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen. Klant zal nimmer

 technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of

 (laten) omzeilen.

28.6 Klant mag de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie

 gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. Klant zal de

 programmatuur niet gebruiken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘Software-as-a

 Service’ (SaaS) of ‘outsourcing’.

28.7 Het is klant nimmer toegestaan de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of

 wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of

 op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

 Evenmin zal klant een derde - al dan niet op afstand (online) - toegang geven tot de programmatuur of

 de programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de

 programmatuur uitsluitend ten behoeve van klant gebruikt.

28.8 Klant zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van

 Leverancier uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen

 gebruiksbeperkingen. Klant zal op eerste verzoek van Leverancier toegang tot zijn gebouwen en

 systemen verlenen. Leverancier zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader van een

 onderzoek van of bij klant verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur

 zelf betreft, vertrouwelijk behandel en.

28.9 Partijen houden het ervoor dat de tussen partijen gesloten overeenkomst, voor zover deze de

 terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als

 koopovereenkomst wordt beschouwd.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 15

 

 

 

 

 

 

28.10 Leverancier is niet verplicht tot het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van

 ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur. Indien in afwijking van het

 vorenstaande Leverancier gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de

 programmatuur te verlenen, kan Leverancier verlangen dat klant daarvoor een separate schriftelijke

 overeenkomst aangaat.

Artikel 29. Aflevering en installatie

29.1 Leverancier zal, te zijner keuze, de programmatuur op het overeengekomen formaat gegevensdrager

 of, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door Leverancier te bepalen formaat

 gegevensdrager afleveren dan wel de programmatuur online aan klant voor aflevering beschikbaar

 stellen. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter keuze van de Leverancier in

 papieren dan wel digitale vorm in een door Leverancier bepaalde taal verstrekt.

29.2 Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal Leverancier de programmatuur bij klant installeren. Bij

 gebreke van afspraken daaromtrent zal klant zelf de programmatuur installeren, inrichten,

 parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

Artikel 30. Acceptatie

30.1 Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt klant de programmatuur in de

 staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle

 zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Leverancier op

 grond van de garantieregeling van artikel 34. In voornoemd geval zal de programmatuur bij de

 aflevering of, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de

 voltooiing van de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd door klant.

30.2 Indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen 30.3 tot en

 met 30.10 van toepassing.

30.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’ wordt daaronder verstaan het

 substantieel niet voldoen van de programmatuur aan de door Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk

 kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de programmatuur, en, ingeval de

 programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk

 uitdrukkelijk overeen gekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake

 indien klant deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. Klant is gehouden van fouten

 onverwijld melding te maken. Leverancier heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere

 gebreken in of aan de programmatuur dan met betrekking tot fouten in de zin van deze algemene

 voorwaarden.

30.4 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of,

 indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na

 voltooiing van de installatie. Gedurende de test periode is klant niet gerechtigd de programmatuur voor

 productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Klant zal de overeengekomen acceptatie test met

 gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren.

30.5 Indien een acceptatietest is overeengekomen, is klant verplicht te toetsen of de afgeleverde

 programmatuur beantwoordt aan de door Leverancier schriftelijk, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte

 functionele of technische specificaties en, indien en voor zover de programmatuur geheel of

 gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen

 functionele of technische specificaties.

30.6 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

a. indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, ofwel

b. indien Leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 30.7

 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de

 aanwezigheid van fouten die volgens artikel 30.8 aan acceptatie niet in de weg staan, dan wel

c. indien klant enig gebruik maakt van de programmatuur voor productieve of operationele

 doeleinden: op het moment van de desbetreffende ingebruikneming.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 16

 

 

 

 

30.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten

 bevat, zal klant uiterlijk op de laatste dag van de testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk,

 gedetailleerd en begrijpelijk aan Leverancier rapporteren. Leverancier zal zich naar beste vermogen

 inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Leverancier

 gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programma omwegen of probleem vermijdende beperkingen aan te

 brengen.

30.8 Klant mag de acceptatie van de programmatuur niet onthouden om redenen die niet verband houden

 met de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het

 bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de

 programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Leverancier om

 deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 34 te herstellen. Acceptatie mag

 voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de programmatuur die slechts subjectief

 beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces.

30.9 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, doet de niet-

 acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase

 en/of een ander onderdeel.

30.10 Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat

 Leverancier gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling

 en aflevering van de programmatuur en, indien tevens de installatie van de programmatuur door

 Leverancier is overeengekomen, van zijn verplichtingen betreffende de installatie. Acceptatie van de

 programmatuur doet niets af aan de rechten van klant op grond van artikel 30.8 betreffende kleine

 gebreken en artikel 34 betreffende de garantie.

Artikel 31. Beschikbaarstelling

31.1 Leverancier zal de programmatuur binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst

 aan klant ter beschikking stellen.

31.2 Onverwijld nadat de overeenkomst is geëindigd, zal klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de

 programmatuur aan Leverancier retourneren. Indien is overeengekomen dat klant bij het einde van de

 overeenkomst de desbetreffende exemplaren zal vernietigen, zal klant van zodanige vernietiging

 Leverancier onverwijld schriftelijk melding maken. Leverancier is bij of na het einde van de overeen-

 komt niet verplicht bijstand te verlenen met het oog op een door klant gewenste dataconversie.

Artikel 32. Gebruiksrechtvergoeding

32.1 De voor het recht tot gebruik door klant te betalen vergoeding is verschuldigd op de overeengekomen

 tijdstippen, of bij gebreke van een overeengekomen tijdstip:

a. indien partijen niet zijn overeengekomen dat Leverancier zorg draagt voor installatie van de

 programmatuur:

- bij aflevering van de programmatuur;

 - of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij aflevering van de

 programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn;

b. indien partijen zijn overeengekomen dat Leverancier zorg draagt voor installatie van de

 programmatuur:

- bij voltooiing van die installatie;

- of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij voltooiing van die installatie

 en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn.

Artikel 33. Wijzigingen in de programmatuur

33.1 Behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is klant niet gerechtigd de programmatuur geheel of

 gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. Leverancier is

 gerechtigd zijn toestemming te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. Klant draagt het volle

 risico van alle door of in opdracht van klant door derden - al dan niet met toestemming van Leverancier

 - aangebrachte wijzigingen.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 17

 

 

 

 

 

 

Artikel 34. Garantie

34.1 Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen fouten binnen een redelijke termijn te herstellen

 indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien een acceptatietest is

 overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij

 Leverancier zijn gemeld. Leverancier staat er niet voor in dat de programmatuur geschikt is voor het

 feitelijke en/of beoogde gebruik. Leverancier garandeert evenmin dat de programmatuur zonder

 onderbreking zal werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd. Het herstel wordt gratis

 uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van klant is ontwikkeld anders dan voor een vaste

 prijs, in welk geval Leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal

 brengen.

34.2 Leverancier kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien

 sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van klant of van andere niet aan Leverancier

 toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien klant zonder schriftelijke toestemming

 van Leverancier wijzigingen in de programmatuur aan brengt of laat aanbrengen.

34.3 Herstel van fouten geschiedt op een door Leverancier te bepalen locatie en wijze. Leverancier is

 gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen

 in de programmatuur aan te brengen.

34.4 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

34.5 Leverancier heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook ter zake van fouten die na

 afloop van de in artikel 34.2 bedoelde garantieperiode zijn gemeld.

Artikel 35. Programmatuur van toeleveranciers

35.1 Indien en voor zover Leverancier programmatuur van derden aan klant ter beschikking stelt, zullen,

 voor wat betreft die programmatuur, de (licentie) voorwaarden van desbetreffende derden in de

 verhouding tussen Leverancier en klant van toe passing zijn, met terzijdestelling van de daarvan

 afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaar den, mits de toepasselijkheid van de (licentie)

 voorwaarden van die derden door Leverancier schriftelijk aan klant is medegedeeld en die voorwaarden

 bovendien vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan klant zijn verstrekt. In afwijking van

 voorgaande zin komt aan klant geen beroep toe op een nalaten van Leverancier om te voldoen aan

 voornoemde informatieverplichting, indien klant een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of

 lid 3 BW.

35.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen klant en

 Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing

 worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 18

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5. Ontwikkeling Programmatuur en Websites

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Ontwikkeling programmatuur en websites’ zijn, naast de Algemene

Bepalingen en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien Leverancier

programmatuur en/of een website ten behoeve van klant ontwerpt en/of ontwikkelt en eventueel de

programmatuur en/of website installeert.

Artikel 36. Specificaties en ontwikkeling van programmatuur/website

36.1 Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te

 ontwikkelen programmatuur of website aan Leverancier zijn verstrekt, zullen partijen in goed overleg

 schriftelijk specificeren welke programmatuur of website ontwikkeld zal worden en op welke manier de

 ontwikkeling zal geschieden.

36.2 Leverancier zal de programmatuur en/of website met zorg ontwikkelen, één en ander met

 inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of het ontwerp en - in voorkomend

 geval - met inachtneming van de met klant schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden,

 technieken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan

 Leverancier verlangen dat klant zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.

36.3 Indien partijen een ontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het

 ontwerpen en/of ontwikkelen van (onderdelen van) de programmatuur of website op iteratieve wijze

 geschiedt (bijvoorbeeld Scrum), aanvaarden partij en dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen

 worden verricht op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties en tevens dat specificaties,

 welke al dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens de uitvoering van

 de overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast met inachtneming van de projectaanpak

 die bij de desbetreffende ont wikkelmethode behoort. Partijen zullen tijdens de uitvoering van de

 overeenkomst gezamenlijk in goed overleg beslissingen nemen met betrekking de specificaties die voor

 de volgende fase van het project (bijvoorbeeld een ‘time-box’) en/of voor de volgende

deelontwikkeling gelden. Klant aanvaardt het risico dat de programmatuur en/of de website niet

noodzakelijkerwijs aan alle specificaties zullen beantwoorden. Klant zal zorg dragen voor een

permanente, actieve en door de organisatie van klant gedragen inbreng en medewerking van relevante

eindgebruikers, onder meer ten aanzien van het testen en ten aanzien van (nadere) besluitvorming.

Klant garandeert dat de door hem ingezette medewerkers welke worden benoemd in sleutelposities,

beschikken over de voor deze positie benodigde beslissingsbevoegdheden. Klant waarborgt

voortvarendheid van de door hem tijdens de uitvoering van de overeenkomst te nemen

voortgangsbeslissingen. Bij gebreke van tijdige en duidelijke voortgangsbeslissingen van de zijde van

klant conform de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort, is Leverancier

gerechtigd - doch niet verplicht - de naar zijn oordeel passende beslissingen te nemen.

36.4 Indien partijen gebruik maken van een ontwikkel methode zoals bedoeld in artikel 36.3, dan is het

 bepaalde in artikel 30.1, artikel 30.4 tot en met 30.8 en artikel 34.1 niet van toepassing. Klant aanvaardt

 de programmatuur en/of website in de staat waarin deze zich op het moment van het einde van de

 laatste ontwikkelfase bevindt (‘as is, where is’). Leverancier is na de laatste ontwikkelfase niet

 gehouden tot herstel van fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

36.5 Bij gebreke van specifieke afspraken daaromtrent zal Leverancier de ontwerp- en/of ontwikkelwerk-

 zaamheden binnen een redelijke, door hem te bepalen termijn na het aangaan van de overeenkomst

 aanvangen.

36.6 Desgevraagd zal klant Leverancier in de gelegenheid stellen de werkzaamheden buiten de gebruikelijke

 werkdagen en werktijden op kantoor of locatie van klant te verrichten.

36.7 In de prestatieverplichtingen van Leverancier ten aanzien van de ontwikkeling van een website zijn niet

 begrepen het ter beschikking stellen van een zogeheten ‘content management systeem’.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 19

 

 

 

 

 

 

36.8 In de prestatieverplichtingen van Leverancier zijn niet begrepen het onderhoud van de programmatuur

 en/of de website, en/of het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders

 daarvan. Indien in afwijking van het vorenstaande door Leverancier tevens onderhoud en/of

 ondersteuning verleend moet worden, kan Leverancier verlangen dat klant daarvoor een separate

 schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze werkzaamheden worden separaat tegen de gebruikelijke

 tarieven van Leverancier in rekening gebracht.

Artikel 37. Aflevering, installatie en acceptatie

37.1 Het bepaalde in artikel 29 inzake aflevering en installatie is van overeenkomstige toepassing.

37.2 Tenzij Leverancier op grond van de overeenkomst de programmatuur en/of website op zijn eigen

 computersysteem ten behoeve van klant zal ‘hosten’, zal Leverancier de website op een door hem te

 bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm aan klant afleveren dan wel online aan

 klant voor aflevering beschikbaar stellen.

37.3 Het bepaalde in artikel 30 van deze algemene voorwaarden inzake acceptatie is van overeenkomstige

 toepassing.

Artikel 38. Gebruiksrecht

38.1 Leverancier stelt de in opdracht van klant ontwikkelde programmatuur en/of website en de eventueel

 daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan klant ter beschikking.

38.2 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de broncode van de programmatuur en de bij de

 ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan klant ter beschikking

 worden gesteld, in welk geval klant gerechtigd zal zijn wijzigingen in de programmatuur aan te brengen.

38.3 Leverancier is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van de

 programmatuur benodigde hulpprogrammatuur en programma- of databibliotheken.

38.4 Het bepaalde in artikel 28 inzake gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen is van overeenkomstige toe

 passing.

38.5 Slechts indien uit de inhoud van de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat alle ontwerp- en

 ontwikkelkosten volledig en uitsluitend door klant worden gedragen, gelden - zulks in afwijking van het

 bepaalde in artikel 38.4 - voor klant geen beperkingen in het recht tot gebruik van de programmatuur

 en/of website.

Artikel 39. Vergoeding

39.1 Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het

 ontwerpen en ontwikkelen van programmatuur en/of websites telkens per kalendermaand achteraf

 verschuldigd.

39.2 In de prijs voor de ontwikkelwerkzaamheden is tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de

 programmatuur of website gedurende de looptijd van de overeenkomst begrepen.

39.3 In de vergoeding voor de ontwikkeling van de programmatuur is niet begrepen een vergoeding voor de

 door klant benodigde hulpprogrammatuur en programma- en databibliotheken, eventuele

 installatiediensten en eventuele aanpassing en/of onderhoud van de programmatuur. Evenmin is in de

 vergoeding begrepen het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers ervan.

Artikel 40. Garantie

40.1 Het bepaalde in artikel 34 inzake garantie is van overeenkomstige toepassing.

40.2 Leverancier staat er niet voor in dat de door hem ontwikkelde website goed werkt in samenhang met

 alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur. Leverancier

 staat er evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 20

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6. Onderhoud van Programmatuur en Support

De in dit hoofdstuk ‘Onderhoud van programmatuur en support’ opgenomen bepalingen zijn, naast de

Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk

‘Dienstverlening’, van toepassing indien Leverancier diensten verricht op het gebied van onderhoud van

programmatuur en ondersteuning (support) bij het gebruik van programmatuur.

Artikel 41. Onderhoudsdiensten

41.1 Indien overeengekomen verricht Leverancier onderhoud met betrekking tot de in de overeenkomst

 bepaalde programmatuur. De onderhoudsverplichting omvat het herstel van fouten in de programma-

 tuur in de zin van artikel 30.3 en - zulks uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen - het ter

 beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur overeenkomstig artikel 42.

41.2 Klant zal geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd melden. Na ontvangst van de

 melding zal Leverancier zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen

 inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de

 programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van

 Leverancier op de door Leverancier te bepalen wijze en termijn aan klant ter beschikking worden

 gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem

 vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Klant zal zelf de gecorrigeerde

 programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de programmatuur installeren,

 inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving

 aanpassen.

41.3 Het bepaalde in de artikelen 34.3 en 34.4 is van overeenkomstige toepassing.

41.4 Indien Leverancier het onderhoud online verricht, zal klant tijdig zorg dragen voor een deugdelijke

 infrastructuur en netwerkfaciliteiten.

41.5 Klant zal alle door Leverancier verlangde medewerking aan het onderhoud verlenen, daaronder

 begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de programmatuur en het maken van een back-up

 van alle data.

41.6 Indien het onderhoud betrekking heeft op programmatuur die niet door Leverancier zelf aan klant is

 geleverd, zal klant, indien Leverancier dit voor het onderhoud nodig of wenselijk acht, de broncode en

 de technische (ontwikkel-)documentatie van de programmatuur (waaronder begrepen datamodellen,

 ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen. Klant staat ervoor in dat hij gerechtigd is tot

 zodanige terbeschikkingstelling. Klant verleent Leverancier het recht om de programmatuur, inclusief

 de broncode en technische (ontwikkel-)documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het

 uitvoeren van het overeengekomen onderhoud.

41.7 Het onderhoud door Leverancier laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van klant voor het beheer

 van de programmatuur, waaronder controle van de instellingen en de wijze waarop de resultaten van

 het gebruik van de programmatuur worden ingezet. Klant zal zelf (hulp)programmatuur installeren,

 inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige

 programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door klant gewenste interoperabiliteit

 bewerkstelligen.

Artikel 42. Nieuwe versies van programmatuur

42.1 Het onderhoud omvat de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur uitsluitend

 indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien het onderhoud de terbeschikkingstelling

 van nieuwe versies van de programmatuur omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaats ter

 discretie van Leverancier.

42.2 Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Leverancier niet meer verplicht

 tot het herstellen van fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of

 onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 21

 

 

 

 

 

 

42.3 Leverancier kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe functionaliteit

 klant een nadere schriftelijke overeenkomst met Leverancier aangaat en dat voor de

 terbeschikkingstelling een nadere vergoeding wordt betaald. Leverancier kan uit een vorige versie van

 de programmatuur functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe

 versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. Leverancier is niet gehouden specifiek

 voor klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de programmatuur te handhaven, te

 wijzigen of toe te voegen.

42.4 Leverancier kan van klant verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.) aanpast

 indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur.

Artikel 43. Supportdiensten

43.1 Indien de dienstverlening van Leverancier op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning

 (support) aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur omvat, zal Leverancier telefonisch of

 per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde

 programmatuur. Leverancier kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal personen dat

 voor ondersteuning in aanmerking komt. Leverancier zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om

 ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij hem gebruikelijke

 procedures. Leverancier staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of

 geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke

 openingstijden van Leverancier.

43.2 Indien de dienstverlening van Leverancier op grond van de overeenkomst tevens het verlenen van

 zogeheten ‘stand-by diensten’ omvat, zal Leverancier één of meer personeelsleden beschikbaar houden

 tijdens de in de overeenkomst genoemde dagen en op de daarin genoemde tijden. In dat geval is klant

 gerechtigd bij spoedeisendheid de ondersteuning van de beschikbaar gehouden personeelsleden in te

 roepen indien er sprake is van een ernstige storing in het functioneren van de programmatuur.

 Leverancier staat er niet voor in dat alle storingen tijdig zullen worden verholpen.

43.3 Het onderhoud en de andere overeengekomen diensten als bedoeld in dit hoofdstuk worden

 uitgevoerd met ingang van de dag waarop de overeenkomst is aangegaan, tenzij partijen schriftelijk

 anders zijn overeengekomen.

Artikel 44. Vergoeding

44.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking

 hebben op onderhoud van programmatuur en de andere in de overeenkomst vastgelegde diensten als

 bedoeld in dit hoofdstuk telkens vooraf per kalendermaand verschuldigd.

44.2 Bedragen ter zake het onderhoud van de programmatuur en de andere in de overeenkomst

 vastgelegde diensten als bedoeld in dit hoofdstuk zijn verschuldigd vanaf aanvang van de

 overeenkomst. De vergoeding voor onderhoud en andere diensten is verschuldigd ongeacht of klant de

 programmatuur in gebruik heeft (genomen) of gebruik maakt van de mogelijkheid tot onderhoud of

 ondersteuning.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 22

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7. Advisering en Consultancy

De in dit hoofdstuk ‘Advisering en consultancy’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen

van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing

indien Leverancier diensten verleent op het gebied van advisering en consultancy.

Artikel 45. Uitvoering advies en consultancydiensten

45.1 De doorlooptijd van een opdracht op het gebied van consultancy of advisering is afhankelijk van diverse

 factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die klant verstrekt en de

 medewerking van klant en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal

 Leverancier zich daarom niet tevoren verbinden aan een door looptijd van de opdracht.

45.2 De dienstverlening van Leverancier wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden

 van Leverancier.

45.3 Het gebruik dat klant maakt van een door Leverancier afgegeven advies en/of consultancyrapport is

 steeds voor risico van klant. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet

 voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en

 bekwaam Leverancier mag worden verwacht, berust geheel bij klant, onverminderd het recht van

 Leverancier met alle middelen tegenbewijs te leveren.

45.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier is klant niet gerechtigd een mededeling

 aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Leverancier en/of de inhoud

 van de adviezen of rapportages van Leverancier. Klant zal de adviezen of rapportages van Leverancier

 niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

Artikel 46. Rapportage

46.1 Leverancier zal klant op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering

 van de werkzaamheden. Klant zal Leverancier schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die

 voor Leverancier van belang zijn of kunnen zijn, zoals de wijze van rapporteren, de vraagpunten

 waarvoor klant aandacht wenst, prioriteitenstelling van klant, beschikbaarheid van middelen en

 personeel van klant en bijzondere of voor Leverancier mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden.

 Klant zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door Leverancier verstrekte

 inlichtingen binnen de organisatie van klant en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en

 Leverancier hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 47. Vergoeding

47.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle vergoedingen die

 betrekking hebben op door Leverancier verleende diensten als bedoeld in dit hoofdstuk telkens per

 kalendermaand achteraf verschuldigd.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 23

 

 

 

 

Hoofdstuk 8. Detacheringsdiensten

De in dit hoofdstuk ‘Detacheringsdiensten’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van

deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien

Leverancier een of meer medewerkers aan klant ter beschikking stelt teneinde onder toezicht en leiding van

klant werkzaam te zijn.

Artikel 48. Detacheringsdiensten

48.1 Leverancier zal de in de overeenkomst genoemde medewerker aan klant ter beschikking stellen om

 onder leiding en toezicht van klant werkzaamheden te verrichten. De resultaten van de

 werkzaamheden zijn voor risico van klant. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de

 medewerker veertig uur per week tijdens de voor Leverancier gebruikelijke werkdagen aan klant ter

 beschikking worden gesteld.

48.2 Klant kan de ter beschikking gestelde medewerker slechts inzetten voor andere dan de

 overeengekomen werkzaamheden indien Leverancier daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.

48.3 Het is klant slechts toegestaan de ter beschikking gestelde medewerker aan een derde door te lenen

 om onder leiding en toezicht van die derde werkzaam te zijn indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is

 overeengekomen.

48.4 Leverancier zal zich ervoor inspannen dat de ter beschikking gestelde medewerker gedurende de duur

 van de overeenkomst beschikbaar blijft voor arbeid tijdens de overeengekomen dagen, behoudens bij

 ziekte of uitdiensttreding van de medewerker. Ook indien de overeenkomst is aangegaan met het oog

 op uitvoering door een bepaalde persoon, is Leverancier steeds gerechtigd na overleg met klant deze

 persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.

48.5 Klant is gerechtigd om vervanging van de ter beschikking gestelde medewerker te verzoeken (i) indien

 de ter beschikking gestelde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen

 kwaliteitseisen voldoet en klant dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden

 gemotiveerd aan Leverancier kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of

 uitdiensttreding van de ter beschikking gestelde medewerker. Leverancier zal aan het verzoek

 onverwijld met prioriteit aandacht geven. Leverancier staat er niet voor in dat vervanging steeds

 mogelijk is. Indien vervanging niet of niet onverwijld mogelijk is, vervallen de aanspraken van klant op

 verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van klant wegens niet-nakoming van

 de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van klant betreffende de verrichte werkzaamheden blijven

 onverminderd in stand.

Artikel 49. Duur van de detacheringsovereenkomst

49.1 In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 4 van deze algemene voorwaarden geldt dat indien

 partijen omtrent de duur van detachering niets zijn overeengekomen, de overeenkomst een looptijd

 heeft voor onbepaalde duur, in welk geval voor elk der partijen een opzegtermijn van één

 kalendermaand geldt na de eventuele initiële looptijd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 50. Arbeidsduur, werktijden en arbeidsomstandigheden

50.1 De werktijden, rusttijden en arbeidsduur van de ter beschikking gestelde medewerker zijn gelijk aan de

 bij klant gebruikelijke tijden en duur. Klant staat ervoor in dat de werk- en rusttijden en de arbeidsduur

 voldoen aan de ter zake relevante wet- en regelgeving.

50.2 Klant zal Leverancier informeren omtrent een voorgenomen (tijdelijke) sluiting van zijn bedrijf of

 organisatie.

50.3 Klant is jegens Leverancier en de ter beschikking gestelde medewerker gehouden tot nakoming van de

 relevante wet- en regelgeving op het gebied van de veiligheid van de werkplek en de

 arbeidsomstandigheden.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 24

 

 

 

 

 

 

Artikel 51. Overwerkvergoeding en reistijd

51.1 Indien de ter beschikking gestelde medewerker in opdracht of op verzoek van klant per dag langer

 werkt dan het overeengekomen of gebruikelijke aantal werkuren dan wel werkzaam is buiten de bij

 Leverancier gebruikelijke werkdagen, is klant voor deze uren het overeengekomen overwerktarief of,

 bij gebreke van een overeengekomen overwerktarief, het bij Leverancier gebruikelijke overwerktarief

 verschuldigd. Desgevraagd zal Leverancier klant informeren over de geldende overwerktarieven.

51.2 Kosten en reistijd zullen aan klant in rekening worden gebracht overeenkomstig de bij Leverancier

 gebruikelijke regels en maatstaven. Desgevraagd zal Leverancier klant informeren over de daarvoor

 gebruikelijke regels en maatstaven.

Artikel 52. Inlenersaansprakelijkheid en overige aansprakelijkheid

52.1 Leverancier zal zorg dragen voor de tijdige en volledige afdracht van de voor de ter beschikking gestelde

 medewerker in verband met de overeenkomst met klant te betalen loonbelasting, premies voor sociale

 verzekeringen en omzetbelasting. Leverancier vrijwaart klant voor alle vorderingen van de

 belastingdienst dan wel van de instanties voor uitvoering van sociale verzekeringswetgeving die

 vanwege de overeenkomst met klant verschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat klant Leverancier

 onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering en de afhandeling

 van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Leverancier. Klant

 zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Leverancier verlenen om zich,

 indien nodig in naam van klant, tegen deze vorderingen te verweren.

52.2 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de resultaten van werkzaamheden

 die onder toezicht en leiding van klant tot stand zijn gekomen.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 25

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9. Opleiding en Trainingen

De in dit hoofdstuk ‘Opleidingen en Trainingen’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen

van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing

indien Leverancier diensten, onder welke naam en op welke wijze dan ook (bijv. in elektronische vorm),

verleent op het gebied van onderwijs, opleidingen, workshops, trainingen, seminars en dergelijke (hierna te

noemen: opleiding).

Artikel 53. Aanmelding en annulering

53.1 Een aanmelding voor een opleiding dient schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging door

 Leverancier.

53.2 Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de opleiding voor de

 deelnemers. Het ontbreken van de vereiste voorkennis bij een deelnemer doet niets af aan de

 verplichtingen van klant op grond van de overeenkomst. Het is klant toegestaan een deelnemer voor

 een opleiding te vervangen door een andere deelnemer na voorafgaande schriftelijke toestemming van

 Leverancier.

53.3 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Leverancier aanleiding geeft, is

 Leverancier gerechtigd de opleiding te annuleren, te combineren met één of meerdere opleidingen, of

 deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. Leverancier behoudt zich het recht

 voor de locatie van de opleiding te wijzigen. Leverancier is gerechtigd organisatorische en inhoudelijke

 wijzigingen in een opleiding aan te brengen.

53.4 De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding door klant of deelnemers worden

 beheerst door de bij Leverancier gebruikelijke regels. Een annulering dient altijd schriftelijk en

 voorafgaand aan de opleiding of het desbetreffende onderdeel daarvan te geschieden. Annulering of

 het niet verschijnen doen niets af aan de betaalverplichtingen die klant op grond van de overeenkomst

 heeft.

Artikel 54. Uitvoering opleiding

54.1 Klant aanvaardt dat Leverancier de inhoud en diepgang van de opleiding bepaalt.

54.2 Klant zal de deelnemers informeren over en toezien op de naleving door deelnemers van de

 verplichtingen uit de overeenkomst en de door Leverancier voor geschreven (gedrags)regels voor

 deelname aan de opleiding.

54.3 Indien Leverancier bij de uitvoering van de opleiding gebruik maakt van eigen apparatuur of

 programmatuur, staat Leverancier er niet voor in dat deze apparatuur of programmatuur foutloos is of

 zonder onderbrekingen functioneert. Indien Leverancier de opleiding uitvoert op locatie van klant, zal

 klant zorg dragen voor de beschikbaarheid van deugdelijk werkende apparatuur en programmatuur.

54.4 Het afnemen van een examen of een toets maakt niet deel uit van de overeenkomst.

54.5 Voor de ten behoeve van de opleiding ter beschikking gestelde of vervaardigde documentatie,

 opleidingsmaterialen of -middelen is klant een separate vergoeding verschuldigd. Het voorgaande geldt

 eveneens voor eventuele opleidingscertificaten of duplicaten hiervan.

54.6 Indien de opleiding op basis van e-learning wordt aangeboden, zijn de bepalingen van het ‘Hoofdstuk

 Software-as-a-Service (SaaS)’ zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 55. Prijs en betaling

55.1 Leverancier kan verlangen dat klant vóór de aanvang van de opleiding de ter zake verschuldigde

 vergoedingen betaalt. Leverancier kan deelnemers uitsluiten van deelname indien klant heeft

 nagelaten voor tijdige betaling zorg te dragen, zulks onverlet alle overige rechten van Leverancier.

55.2 Tenzij Leverancier uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de opleiding is vrijgesteld van BTW in de zin van

 artikel 11 van de Wet op de Omzetbelasting 1968, is klant over de vergoeding tevens BTW verschuldigd.

 Leverancier is na het aangaan van de overeenkomst gerechtigd zijn prijzen aan te passen bij eventuele

 wijziging van het bij of krachtens wet vastgestelde regime van BTW voor opleidingen.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 26

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10. Hosting

De in dit hoofdstuk ‘Hosting’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene

voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien Leverancier

diensten, onder welke naam dan ook verleent op het gebied van ‘hosting’ en aanverwante diensten.

Artikel 56. Hostingdiensten

56.1 Leverancier zal de met klant overeengekomen hostingdiensten verrichten.

56.2 Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur tot voorwerp heeft,

 zal klant de overeengekomen schijfruimte niet over schrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen

 hiervan uitdrukkelijk regelt. De overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een

 uitsluitend en specifiek voor klant gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk en uitdrukkelijk is

 overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en

 infrastructuur is beperkt tot de tussen partijen overeengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een

 bepaalde periode door klant niet is gebruikt, zal niet kunnen worden overgedragen naar een volgende

 periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Leverancier een extra vergoeding in

 rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.

56.3 Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de

 hostingdienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Bij gebreke van

 uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal klant zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten,

 parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en

 gebruiksomgeving aanpassen en door klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Leverancier is

 niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

56.4 Uitsluitend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, heeft de overeenkomst tevens het

 verzorgen of ter beschikking stellen van back-up-, uitwijk- en recoverydiensten tot voorwerp.

56.5 Leverancier kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief,

 correctief of adaptief onderhoud. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan

 noodzakelijk, deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze, naar gelang van

 omstandigheden, aanvangen na overleg met klant.

56.6 Indien Leverancier op grond van de overeenkomst diensten voor klant verricht met betrekking tot een

 domeinnaam, zoals de aanvraag, verlenging of vervreemding of overdracht aan een derde, dan dient

 klant de regels en werkwijze van de desbetreffende instantie(s) in aanmerking te nemen. Desgevraagd

 zal Leverancier een schriftelijk exemplaar van die regels aan klant verstrekken. Leverancier aanvaardt

 uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het

 behalen van de door klant beoogde resultaten. Klant is alle aan de aanvraag en/of registratie

 verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven,

 de bij Leverancier gebruikelijke tarieven, verschuldigd. Leverancier staat er niet voor in dat een door

 klant gewenste domeinnaam aan klant wordt toegekend.

Artikel 57. Notice and Take Down

57.1 Klant zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen, in het bijzonder

 door de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden te eerbiedigen, de privacy van

 derden te respecteren, niet in strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofde

 toegang tot systemen te verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of data te

 verspreiden en zich te onthouden van strafbare feiten en schending van enig andere wettelijke

 verplichting.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 27

 

 

 

 

 

 

57.2 Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is

 Leverancier steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor

 risico van klant. Klant zal op eerste schriftelijk verzoek van Leverancier data en/of informatie onverwijld

 van de systemen van Leverancier verwijderen, bij gebreke waarvan Leverancier gerechtigd is naar keuze

 de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Leverancier is

 voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 57.1 aan klant per

 onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot zijn systemen te ontzeggen. Het

 voorgaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere wettelijke en

 contractuele rechten door Leverancier jegens klant. Leverancier is in dat geval tevens gerechtigd de

 overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens klant aansprakelijk te

 zijn.

57.3 Van Leverancier kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van

 derden of van het verweer van klant te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil

 tussen een derde en klant. Klant zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben te verstaan en

 Leverancier schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 28

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11. Koop van Apparatuur

De in dit hoofdstuk ‘Koop van apparatuur’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van

deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Leverancier apparatuur van welke aard dan ook en/of

andere zaken (stoffelijke objecten) aan klant verkoopt.

Artikel 58. Koop en verkoop

58.1 Leverancier verkoopt de apparatuur en/of andere zaken naar aard en aantal zoals schriftelijk

 overeengekomen, gelijk klant deze van Leverancier koopt.

58.2 Leverancier staat er niet voor in dat de apparatuur en/of zaken bij aflevering geschikt zijn voor het

 feitelijke en/of door klant beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke overeenkomst de

 gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

58.3 In de verkoopverplichting van Leverancier zijn niet begrepen montage- en installatiematerialen,

 programmatuur, ver- en gebruiksartikelen, batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels

 en accessoires.

58.4 Leverancier staat er niet voor in dat de bij de apparatuur en/of zaken behorende montage-, installatie-

 en gebruiksvoorschriften foutloos zijn en dat de apparatuur en/of zaken de eigenschappen bezitten die

 in deze voorschriften zijn vermeld.

Artikel 59. Aflevering

59.1 De door Leverancier aan klant verkochte apparatuur en/of zaken zullen aan klant af-magazijn worden

 geleverd. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Leverancier de aan klant verkochte zaken

 afleveren of laten afleveren op een door klant aan te wijzen plaats. In dat geval zal Leverancier klant, zo

 mogelijk tijdig vóór de aflevering, in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde

 vervoerder voornemens is de apparatuur en/of zaken af te leveren.

59.2 In de koopprijs van de apparatuur en/of zaken zijn niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering,

 takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen, e.d. Deze kosten worden in voorkomend geval

 aan klant in rekening gebracht.

59.3 Indien klant Leverancier verzoekt tot verwijdering van oude materialen (zoals netwerken, kasten,

 kabelgoten, verpakkingsmaterialen, apparatuur) dan wel indien Leverancier daartoe wettelijk verplicht

 is, kan Leverancier dit verzoek door middel van een schriftelijke opdracht accepteren tegen de bij hem

 gebruikelijke tarieven. Indien en voor zover het Leverancier wettelijk niet is toegestaan betaling van

 een vergoeding te verlangen (bijv. in het kader van de zogeheten ‘oud voor nieuw regeling’), zal hij deze

 vergoeding in voorkomend geval niet van klant vragen.

59.4 Indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen, zal Leverancier de apparatuur en/of zaken (laten)

 installeren, (laten) configureren en/of (laten) aansluiten. In de eventuele verplichting tot installatie

 en/of configuratie van apparatuur door Leverancier is niet inbegrepen het uitvoeren van dataconversie

 en het installeren van software. Leverancier is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel

 benodigde vergunningen.

59.5 Leverancier is steeds gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

Artikel 60. Proefopstelling

60.1 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Leverancier gehouden zijn tot het plaatsen van een

 proefopstelling met betrekking tot de apparatuur waarvoor klant belangstelling heeft. Leverancier mag

 aan een proefopstelling (financiële) voorwaarden verbinden. Een proefopstelling behelst het tijdelijk op

 zicht plaatsen van apparatuur in een standaarduitvoering, exclusief accessoires, in een door klant ter

 beschikking te stellen ruimte, alvorens klant definitief besluit de desbetreffende apparatuur wel of niet

 te kopen. Klant is aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van apparatuur die

 onderdeel uitmaakt van een proefopstelling.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 29

 

 

 

 

 

 

Artikel 61. Omgevingseisen

61.1 Klant draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door Leverancier gespecificeerde vereisten

 voor de apparatuur en/of zaken, onder meer betreffende de temperatuur, luchtvochtigheid en

 technische omgevingseisen.

61.2 Klant draagt ervoor zorg dat door derden uit te voeren werkzaamheden, zoals bouwkundige

 werkzaamheden, adequaat en tijdig worden verricht.

Artikel 62. Garantie

62.1 Leverancier zal zich er naar beste vermogen voor inspannen materiaal- en fabricagefouten in de

 verkochte apparatuur en/of andere verkochte zaken, alsmede in onderdelen die door Leverancier in het

 kader van garantie zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze fouten

 binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij Leverancier zijn

 gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van Leverancier niet mogelijk is, herstel te lang gaat

 duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is Leverancier gerechtigd de

 apparatuur en/of de zaken kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke, maar niet

 noodzakelijkerwijs identieke apparatuur en/of zaken. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van

 herstel of vervanging, valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van

 Leverancier. De garantieverplichting vervalt indien fouten in de apparatuur, zaken of in de onderdelen

 geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten

 komende oorzaken zoals brand of waterschade, of indien klant zonder toestemming van Leverancier

 wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door Leverancier in het kader van garantie zijn

 geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen. Leverancier zal een zodanige toestemming niet op onredelijke

 gronden onthouden.

62.2 Ieder ander of verdergaand beroep van klant op non-conformiteit van de geleverde apparatuur en/of

 zaken dan het bepaalde in artikel 62.1 is uitgesloten.

62.3 Kosten van werkzaamheden en herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Leverancier in

 rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

62.4 Leverancier heeft uit hoofde van de koopovereenkomst geen enkele verplichting ter zake van fouten

 en/of andere gebreken die na afloop van de in artikel 62.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld.

Artikel 63. Apparatuur van toeleverancier

63.1 Indien en voor zover Leverancier apparatuur afkomstig van een derde aan klant verkoopt, zullen, voor

 wat betreft die apparatuur, in de verhouding tussen Leverancier en klant de verkoopvoorwaarden van

 die derde van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze

 algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de ver koopvoorwaarden van die derde door

 Leverancier schriftelijk aan klant is medegedeeld en die voor waarden bovendien vóór of bij het sluiten

 van de overeenkomst aan klant zijn verstrekt. In afwijking van voorgaande zin komt aan klant geen

 beroep toe op een nalaten van Leverancier om te voldoen aan voornoemde informatieverplichting,

 indien klant een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.

63.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen klant en

 Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing

 worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 30

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12. Huur van Apparatuur

De in dit hoofdstuk ‘Huur van apparatuur’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van

deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Leverancier apparatuur van welke aard dan ook aan

klant verhuurt.

Artikel 64. Huur en verhuur

64.1 Leverancier verhuurt aan klant de in de huurovereenkomst genoemde apparatuur en de daarbij

 behorende gebruikersdocumentatie.

64.2 In de verhuur is niet begrepen de terbeschikkingstelling van programmatuur op separate

 gegevensdragers en de gebruiks- en verbruiksartikelen die nodig zijn voor het gebruik van de

 apparatuur, zoals batterijen, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires.

64.3 De huur vangt aan op de dag van terbeschikkingstelling van de apparatuur aan klant.

Artikel 65. Voorinspectie

65.1 Leverancier kan vóór of bij gelegenheid van de terbeschikkingstelling bij wijze van voorinspectie in

 aanwezigheid van klant een beschrijving van de staat van de apparatuur opstellen, met vermelding van

 geconstateerde gebreken. Leverancier kan verlangen dat klant het opgestelde rapport met deze

 beschrijving voor akkoord ondertekent alvorens Leverancier de apparatuur aan klant in gebruik

 verstrekt. De in die staat vermelde gebreken in de apparatuur komen voor rekening van Leverancier.

 Partijen zullen bij constatering van gebreken overeenkomen of, en zo ja op welke wijze en op welke

 termijn het herstel van de in de staat vermelde gebreken geschiedt.

65.2 Als klant niet naar behoren meewerkt aan de voorinspectie als bedoeld in artikel 65.1, heeft

 Leverancier het recht om deze inspectie buiten aanwezigheid van klant uit te voeren en het rapport zelf

 op te stellen. Dit rapport is bindend voor klant.

65.3 Indien geen voorinspectie wordt uitgevoerd, wordt klant geacht de apparatuur in goede en

 onbeschadigde staat te hebben ontvangen.

Artikel 66. Gebruik van de apparatuur

66.1 Klant zal de apparatuur uitsluitend in overeenstemming met de op grond van de overeenkomst

 beoogde bestemming en op de in die overeenkomst genoemde locaties gebruiken in en ten behoeve

 van zijn eigen organisatie of bedrijf. Gebruik van de apparatuur door of ten behoeve van derden is niet

 toegestaan. Het recht tot gebruik van de apparatuur is niet overdraagbaar. Het is klant niet toegestaan

 de apparatuur aan een derde in onderhuur te geven of een derde anderszins het (mede-)gebruik ervan

 te geven.

66.2 Klant zelf zal de apparatuur installeren, monteren en gereed voor gebruik maken.

66.3 Het is klant niet toegestaan de apparatuur of enig deel daarvan als onderpand of zekerheidsobject, op

 welke wijze dan ook, te gebruiken of op andere wijze daarover te beschikken.

66.4 Klant zal de apparatuur zorgvuldig gebruiken en als goed huisvader onder zich houden. Klant zal

 voldoende maatregelen nemen ter voorkoming van schade. Bij schade aan de apparatuur zal klant

 Leverancier daarvan onverwijld in kennis stellen. Klant is voor schade aan de apparatuur jegens

 Leverancier aansprakelijk. In alle gevallen is klant jegens Leverancier aansprakelijk ingeval van diefstal,

 verlies of verduistering van de apparatuur tijdens de duur van de huur.

66.5 Klant zal de apparatuur niet geheel of gedeeltelijk veranderen of daaraan iets toevoegen. Indien in

 voorkomend geval toch veranderingen of toevoegingen zijn aangebracht, zal klant deze uiterlijk bij het

 einde van de huurovereenkomst ongedaan maken of verwijderen.

66.6 Tussen partijen geldt dat gebreken aan de door of in opdracht van klant aan de apparatuur

 aangebrachte veranderingen en toevoegingen en alle uit die veranderingen of toevoegingen

 voortvloeiende gebreken van de apparatuur geen gebreken in de zin van artikel 7:204 van het BW zijn.

 Klant heeft ter zake van deze gebreken geen enkele aanspraak jegens Leverancier. Leverancier is niet

 gehouden tot herstel of onderhoud van deze gebreken.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 31

 

 

 

 

 

 

66.7 Klant heeft geen aanspraak op enige vergoeding in verband met door klant aangebrachte

 veranderingen van dan wel toevoegingen aan de gehuurde apparatuur die bij of na het einde van de

 huurovereenkomst, om welke reden dan ook, niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn.

66.8 Klant zal Leverancier terstond schriftelijk in kennis stellen van een eventueel beslag op de apparatuur,

 onder opgave van de identiteit van de beslaglegger en de reden van het beslag. Klant zal de

 beslagleggende deurwaarder onverwijld inzage geven in de huurovereenkomst.

Artikel 67. Onderhoud van gehuurde apparatuur

67.1 Klant zal de gehuurde apparatuur niet zelf onderhouden of door een derde laten onderhouden.

67.2 Klant zal door hem geconstateerde gebreken in de gehuurde apparatuur terstond schriftelijk kenbaar

 maken. Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen om bij wijze van correctief onderhoud de

 gebreken in de apparatuur die voor zijn rekening komen, binnen een redelijke termijn te herstellen.

 Leverancier is tevens gerechtigd, doch niet verplicht, tot het uitvoeren van preventief onderhoud aan

 de apparatuur. Klant zal Leverancier desgevraagd in de gelegenheid stellen correctief en/of preventief

 onderhoud uit te voeren. Partijen zullen tevoren in goed overleg de dagen en tijdstippen waarop

 onderhoud plaats vindt met elkaar bespreken. Gedurende de periode van onderhoud heeft klant geen

 recht op vervangende apparatuur.

67.3 Uitgesloten van de verplichting tot herstel van gebreken zijn:

- het herstel van gebreken die klant bij het aangaan van de huurovereenkomst heeft aanvaard;

- het herstel van gebreken als gevolg van oorzaken die van buitenaf komen;

- het herstel van gebreken die aan klant, zijn personeelsleden en/of door klant ingeschakelde derden

 kunnen worden toegerekend;

- het herstel van gebreken die het gevolg zijn van onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig gebruik of

 gebruik in strijd met de documentatie;

- het herstel van gebreken die het gevolg zijn van gebruik van de apparatuur in strijd met de

 gebruiksbestemming;

- het herstel van gebreken die het gevolg zijn van ongeautoriseerd aan de apparatuur aangebrachte

 wijzigingen of toevoegingen.

67.4 Indien Leverancier de in het vorige lid bedoelde gebreken herstelt of laat herstellen, is klant de daaraan

 verbonden kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier verschuldigd.

67.5 Leverancier is steeds gerechtigd ervoor te kiezen herstel van gebreken achterwege te laten en de

 apparatuur door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur te vervangen.

67.6 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel of reconstructie van verloren gegane data.

Artikel 68. Eindinspectie en teruggave

68.1 Klant zal de apparatuur bij het einde van de huurovereenkomst in de oorspronkelijke staat aan

 Leverancier teruggeven. Kosten van vervoer in verband met de teruggave zijn voor rekening van klant.

68.2 Klant zal vóór of uiterlijk op de laatste werkdag van de huurtermijn zijn medewerking verlenen aan een

 gezamenlijke eindinspectie van de staat van de apparatuur. Van de bevindingen daarbij wordt door

 partijen gezamenlijk een rapport opgemaakt, dat door beide partijen moet worden ondertekend. Indien

 klant niet meewerkt aan deze eindinspectie, is Leverancier gerechtigd om deze inspectie buiten

 aanwezigheid van klant uit te voeren en het bedoelde rapport zelf op te stellen. Dit rapport is bindend

 voor klant.

68.3 Leverancier is gerechtigd om de gebreken die zijn vermeld in het rapport van de eindinspectie en die

 redelijkerwijs voor rekening en risico van klant komen, op kosten van klant te doen herstellen. Klant is

 aansprakelijk voor schade van Leverancier wegens tijdelijke onbruikbaarheid dan wel verdere

 onverhuurbaarheid van de apparatuur.

68.4 Indien klant bij het einde van de huur een door hem aan de apparatuur aangebrachte verandering niet

 ongedaan heeft gemaakt of een toevoeging daaraan niet heeft verwijderd, geldt tussen partijen dat

 klant geacht wordt afstand te hebben gedaan van ieder recht op die veranderingen en/of

 toevoegingen.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 32

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13. Onderhoud van Apparatuur

De in dit hoofdstuk ‘Onderhoud van apparatuur’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen

van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing

indien Leverancier apparatuur van welke aard dan ook ten behoeve van klant onderhoudt.

Artikel 69. Onderhoudsdiensten

69.1 Leverancier zal het onderhoud verrichten met betrekking tot de in de overeenkomst genoemde

 apparatuur, mits de apparatuur in Nederland is opgesteld.

69.2 Gedurende de tijd dat Leverancier de te onderhouden apparatuur onder zich heeft, heeft klant geen

 recht op tijdelijk vervangende apparatuur.

69.3 De inhoud en omvang van de te verrichten onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende service-

 niveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan is Leverancier

 verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door klant bij

 Leverancier zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder ‘storing’ wordt in deze

 algemene voorwaarden verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen van de apparatuur aan

 de door Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van die apparatuur. Van

 een storing is alleen sprake indien klant deze storing kan aantonen en de desbetreffende storing

 bovendien kan worden gereproduceerd. Leverancier is tevens gerechtigd, doch niet verplicht, tot

 preventief onderhoud.

69.4 Klant zal, onmiddellijk nadat zich een storing aan de apparatuur voordoet, Leverancier daarvan in

 kennis stellen door middel van een gedetailleerde omschrijving.

69.5 Klant zal alle door Leverancier verlangde medewerking verlenen voor het onderhoud, zoals de tijdelijke

 staking van het gebruik van de apparatuur. Klant is gehouden het personeel van Leverancier of door

 Leverancier aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige

 noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan Leverancier ten behoeve van het

 onderhoud ter beschikking te stellen.

69.6 Alvorens de apparatuur aan Leverancier voor onderhoud aan te bieden draagt klant er zorg voor dat

 van alle in of op de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een volledige en goed werkende

 reservekopie is gemaakt.

69.7 Op verzoek van Leverancier zal een ter zake kundige medewerker van klant voor raadpleging bij

 onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn.

69.8 Klant is bevoegd niet door Leverancier geleverde apparatuur en systemen op de apparatuur aan te

 sluiten en daarop programmatuur te installeren.

69.9 Indien het naar het oordeel van Leverancier voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de

 verbindingen van de apparatuur met andere apparatuur of met programmatuur worden getest, zal

 klant de desbetreffende andere apparatuur en programmatuur evenals de testprocedures en

 informatiedragers ter beschikking van Leverancier stellen.

69.10 Het voor het onderhoud benodigde testmateriaal dat niet tot de normale outillage van Leverancier

 behoort, dient door klant ter beschikking te worden gesteld.

69.11 Klant draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode

 dat Leverancier deze voor onderhoudswerkzaamheden onder zich heeft. Het wordt aan klant

 overgelaten dit risico te verzekeren.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 33

 

 

 

 

 

 

Artikel 70. Onderhoudsvergoeding

70.1 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:

- kosten van (het vervangen van) verbruiksartikelen zoals batterijen, stempels, inkt-(cartridges),

 tonerartikelen, kabels en accessoires;

- kosten van (het vervangen van) onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van

 storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan

 Leverancier;

- werkzaamheden ten behoeve van revisie van de apparatuur;

- modificaties aan de apparatuur;

 - verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

70.2 De vergoeding voor onderhoud is verschuldigd ongeacht of klant de apparatuur in gebruik heeft

 (genomen) of van de mogelijkheid tot onderhoud gebruik maakt.

Artikel 71. Uitsluitingen

71.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband

 houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende

 oorzaken, zoals gebreken in internet, datanetwerkverbindingen, spanningsvoorzieningen, of

 koppelingen met apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de

 onderhoudsovereenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van Leverancier op grond van de

 onderhoudsovereenkomst.

71.2 Tot de onderhoudsverplichtingen van Leverancier behoren niet:

- het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met wijziging van

 de apparatuur anders dan door of namens Leverancier;

- het gebruik van de apparatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden en het nalaten van

 klant om de apparatuur tijdig te laten onderhouden. Onder de onderhoudsverplichtingen van

 Leverancier vallen evenmin onderzoek of herstel van storingen die verband houden met op de

 apparatuur geïnstalleerde programmatuur.

71.3 Indien Leverancier onderzoek en/of onderhoud verricht in verband met het in de artikel(en) 71.1 en/of

 71.2 bepaalde, kan Leverancier de kosten van dat onderzoek en/of onderhoud volgens zijn gebruikelijke

 tarieven in rekening brengen. Het voorgaande laat al hetgeen klant aan Leverancier ter zake van

 onderhoud verschuldigd is, onverlet.

71.4 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van als gevolg van storingen en/of onderhoud verminkte

 of- verloren gegane gegevens.

Voorwaarden Taurus BizzCloud B.V. - Versie 2022.10 - Pagina 34

wij zijn trotse partner van